Pasirinkite programą pagal veiklos sritį

Pasirinkite veiklos sritį ir rūšį
×
Viso rasta { ? } programų

Naujausios programos

Amžius: 6-19 m.

Lavinamoji gimnastika

Lavinamoji gimnastika yra efektyvi fizinio ugdymo priemonė harmoningai vaiko raidai,

kuri teigiamai veikia organizmą. Pasirinkdami lavinamosios gimnastikos programą vaikai išmoks

taisyklingos laikysenos pratimų, sužinos apie fizinio aktyvumą naudą, galės išreikšti save

atlikdami įvairius judesius su profesionalia gimnastine įranga. Užsiėmimų metu bus lavinama

koordinacija, jėga, lankstumas, ištvermė, mokomasi gimnastikos ir šokio elementų.

Amžius: 6-15 m.

Sportinio meistriškumo ugdymo programa

Stalo tenisas –-elegantiška, judri rakečių sporto šaka, žaidžiama su lengvais kamuoliukais ant specialaus stalo teniso stalo.Stalo teniso žaidimas gerina regėjimą ir yra visapusiškas raumenų stiprinimas.Sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas yra visuotinė vertybė. Sudaryti sąlygas moksleivių sveikos gyvensenos, laisvalaikio užimtumui. Skatinti jaunimą dalyvauti savarankiškoje sporto veikloje, siekti sporto aukštumų.Skatinti vaikus sistemingai sportuoti, propaguoti ir populiarinti stalo tenisą vaikų tarpe. Per visuomenės informavimo ir reklamos priemones diegti švietimo propagavimą, pasitelkiant privačių sporto veteranų iniciatyvą tikslu gerinti popamokinę veiklą, plėsti sporto salių užimtumą ir prieinamumą kiekvienam moksleiviui.

Amžius: 6-14 m.

Auk. Stiprėk. Tobulėk.

Programa skirta vaikams ir paaugliams (7 – 14 m.), patiriantiems socialinius ar psichologinius sunkumus šeimoje, mokykloje ar draugų tarpe. Dažnai sunkumus išgyvenantys vaikai ar paaugliai nėra motyvuoti dalyvauti jokioje veikloje ar būrelyje. Mūsų tikslas – per santykio kūrimą vaiką įgalinti ir ugdyti. Kaip kuriamas santykis? Vaikui (ir jo tėvams) išreiškiama nuostata, kad mums rūpi vaiko gyvenimas, kad vaikas yra mums svarbus toks, koks yra pats savaime, kad mes stengsimės padaryti dėl vaiko tai, ką galime mūsų kompetencijos ribose. Su vaiku (ir jo tėvais) sudaromas susitarimas veikti kartu dėl vaiko interesų. Santykiui kurti ir palaikyti naudojamos užimtumo priemonės: individuali socialinė pagalba (konsultacijos, informavimas, t), skirtingo pobūdžio grupiniai užsiėmimai (žaidimų, sporto, meno, kulinarijos), patyriminiai žygiai. Per veiklas, kurių metu naudojami neformalaus ugdymo metodai, siekiama ugdyti vaikų socialinius, asmeninius, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, komunikavimo ir pažinimo įgūdžius. Kiekvienas vaikas – kupinas teigiamų išteklių, todėl įtraukiant juos į veiklas atsiremiama ne į tai, ko vaikui trūksta, ar ko jis neturi, bet pasitelkiamos vaiko stiprybės. Pradėjus nuo pozityvumo ir veikiant kartu su vaiku bei tėvais, pasiekiamas geriausias rezultatas.

Amžius: 6-14 m.

Laisvasis piešimas kaip savivertės kėlimo priemonė

Programa skirta socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir paaugliams.

Dailė kaip terapijos įrankis yra diskusijų, analizės ir savęs vertinimo ašis. Dailės procesas – kūrybinis procesas. Piešdamas kiekvienas gali išreikšti save. Taigi procesą galimą taikyti emocinei iškrovai, psichologiniam stabilumui pasiekti, savianalizei bei savivertei kelti. Piešdamas žmogus užmezga dialogą su savimi, atsiskleidžia. Piešimas veikia kaip savęs pažinimo priemonė.

Dailė kaip komunikacijos priemonė padeda bendrauti, be žodžių perteikia informaciją, ypač kai verbalinis bendravimas su žmogumi yra apsunkintas ar visai neįmanomas.

Dailės terapija panaudojama kaip psichinės harmonizacijos priemonė arba žmogaus ugdymui (švietime), kaip socialinių konfliktų sprendimo kelias ar kitais tikslais. Per dailę išreiškiami jausmai, mintys ir poreikiai. Dailės kaip terapijos panaudojimas savigarbai stiprinti grindžiamas prielaida, kad kūrybinis procesas gali būti priemonė išspręsti savo emocinius konfliktus, ugdyti savitvardą ir skatinti asmeninį augimą. Dėmesys vidiniam gyvenimui, vidiniams procesams žmoguje. Galima įvardinti įtampą, atsiradusią iš  nepatenkintų socialinių poreikių, suprasti patį poreikį. Dailės terapija ugdo asmenybės individualumą ir laisvumą. Būrelio metu bus taikoma laisvojo piešimo metodika, pokalbiai, agapė,  organizuojamos parodos bei bendri renginiai su tėvais.

Amžius: 7-17 m.

Įdomiųjų skaičiavimų būrelis

Programos esmė:

Programa skirta romų vaikams, turintiems mokymosi sunkumų bendrojo lavinimo mokykloje, nereguleriai lankantiems pamokas, turintiems didelių spragų matematikoje.

Turinys:

Pagrindinis matematikos mokymo tikslas bendrojoje programoje konkretizuojamas aprašant laukiamus ugdymo rezultatus mokinių žinių, gebėjimų ir nuostatų srityse:

Žinios.

 Įvairiose matematinės veiklos srityse mokinių įgytos žinios turėtų padėti jiems geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti toliau sėkmingai mokytis ne tik matematikos, bet ir gamtos dalykų bei technologijų.

Gebėjimai.

Mokiniai turėtų bendrauti ir bendradarbiauti vartodami matematikos sąvokas ir matematinius informacijos užrašymo būdus, išmokti naudotis matematikos žodynu ir simboliais, pagal savo intelektines galias įvaldyti matematinio mąstymo elementus, spręsti jų patirtį ir interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas, gebėti mokytis matematikos, t. y. turi susiformuoti ne tik siaurus dalykinius (aritmetinių veiksmų su bevardžiais ir matiniais skaičiais atlikimo, tiesioginio ir netiesioginio matavimo, lygčių ir nelygybių sprendimo ir kt.) bet ir bendruosius (matematinio komunikavimo, matematinio mąstymo, problemų sprendimo)  gebėjimus.

Nuostatos.

Mokiniai turėtų suvokti matematikos svarbą savo ir kitų gyvenime, pritaikomumą įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse, vertinti protiniam darbui reikalingą sąžiningumą, atkaklumą, kūrybiškumą, norėti  įgyti daugiau matematikos žinių ir gebėjimų. Matematikos žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, kurią mokiniai įgyja pradinėje mokykloje, yra labai svarbi kiekvienam asmeniui, nes ji sudaro asmens matematinio raštingumo – matematinės kompetencijos pagrindus.

Numatomos veiklos:

*paaiškinimai * vaizdo įrašai

*matavimas *sprendimai

*žaidimai

Naudos vaikams pagrindimas: matematikos mokymasis prisideda prie asmeninės mokinio kompetencijos ugdymo: per ,,Įdomiųjų skaičiavimų būrelį mokiniai turėtų būti skatinami pasitikėti savo jėgomis, atkakliai ir sąžiningai siekti užsibrėžto tikslo, pratinami saugiai elgtis, rūpintis savo ir kitų sveikata ir kt. Mokinių socialinė kompetencija tvirtės ir mokantis matematikos, jei per užsiėmimą bus sudaromos sąlygos konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti, siekiant bendro tikslo, jei mokiniai bus skatinami gerbti savo ir kitų teises ir pareigas, palaikyti draugiškus santykius ir kt. Per gyvenimas tenka įgytas žinias ir gebėjimus taikyti naujose situacijose, numatyti alternatyvius problemų sprendimo būdus, kurti naujas idėjas, pagrįstai rizikuoti formuluojant spėjimus (pvz., pirmokas, remdamasis sudėties 10 ribose žiniomis, bando atsakyti į klausimą, kiek bus 200 + 100) ir pateikiant klausimus – visa tai turėtų padėti mokiniams ugdytis iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją

Amžius: 8-17 m.

Darbščiųjų rankų būrelis

Programos esmė:

 Ugdyti poreikį prasmingai naudoti laisvalaikį.

 Ugdyti kantrybę

 Ugdyti estetinį skonį .

.Siekti, kad vaikai geriau pažintų vienas kitą, padėti suvokti pagrindines vertybes.

 Mokytis dirbti komandoje.

 Skatinti vaikų emocionalumą, individualumą.

 Kaupti pažinimą ir vizualinę patirtį.

 Palaikyti vaikų savaiminę kūrybą, skatinti kurti grožį, estetišką aplinką, naujas formas, daiktus.

 Lavinti vaikų dėmesį,  pastabumą, mąstymą, pirštų smulkiuosius raumenis.

 

Turinys:

Numatoma išlankstyti darbelių iš spalvoto popieriaus,  suklijuoti gražias aplikacijas iš popieriaus, taip pat pagaminti atvirukus su karpiniais.

Planuojama nupinti įvairių darbelių iš spalvotų gumyčių bei išmokti pinti darbelius iš gumyčių su nėrimo staklėmis.

Mokinsimės siūti sagas, iš jų darysim kompozicijas, taip pat mokinsimės susisiūti rūbus.

Su vąšeliu nersim pynutes, iš pynučių gaminsim įvairius darbelius.

Puošim įvairius stiklinius buteliukus plastilinu – gaminsim vazeles.

Numatomos veiklos:

 - darbeliai iš popieriaus (lankstymas, aplikacija, karpiniai).

 - darbeliai iš spalvotų gumyčių. 

 - elementarūs siūvimo darbai (prisiūti sagą, susisiūti rūbą)

 -  nėrimas vąšeliu

 - darbeliai iš plastilino ant stiklinių buteliukų.

Naudos vaikams pagrindimas:  specialūs tyrimai ir mokyklų patirtis rodo, kad mokiniai, turėdami tvirtus vieno ar kito dalyko mokėjimus bei įgūdžius, dažnai nemoka jų pritaikyti gyvenime naujomis sąlygomis, naujose situacijose - užsiėmimų metu įgytus įgūdžius bei žinias  vaikai galės kūrybiškai taikyti praktikoje. Taip pat užsiėmimai skatins vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą su kitais, skatins vaikų pasitikėjimą savimi, stiprins vaikų psichinę sveikatą.

Amžius: 16-19 m.

Karjeros pasirinkimas ir lyderystė

Karjeros, bei studijų pasirinkimą palengvinanti ir praktinius lyderystės įgudžius ugdanti programa. Praktinių ir teorinių saviugdos užsiėmimų metu dominuoja koučingas (ugdomasis vadovavimas). Šis metodas padeda geriau pažinti savo stipriasios puses, išsikelti asmeninių tikslų ir motyvuotai link jų judėti.

Amžius: 6-15 m.

Darbščiosios rankelės

Esame vaikų dienos centras, kurio viena iš pagrindinių veiklų yra vaikų užimtumas. Programa

 „ Darbščiosios rankelėss“ skirta meniniam ir praktiniam vaikų ugdymui, atskleidžiant kiekvieno vaiko individualumą, meninius, kūrybinius gebėjimus ir fizines vaikų išgales. Programos metu vaikai susipažins su įvairiomis technikomis, eksperimentuos ir improvizuos. Skatinant atsakingą vartojimą ir gamtos apsaugą,  darbeliams, be tradicinių priemonių ir medžiagų, bus  naudojamos audinių atraižos, sagos, seni spaudos leidiniai, pasibaigusio galiojimo vartoti terminui kruopos ir makaronai, medžių lapai, samanos ir kt.

Ugdymo procese bus kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai, siekiama, kad vaikai pažintų save, nebijotų veikti, klysti, pasirinkti, kad turėtų galimybę kurti čia ir dabar.

Amžius: 6-19 m.

Fechtavimo sporto meistriškumo ugdymas

Fechtavimo sporto meistriškumo ugdymo programa skirta mokyti ir lavinti vaikų psichologinius ir fizinius įgūdžius, kaip priemonę pasitelkiant fechtavimo sporto mokymą, stiprinti bendrąjį vaikų fizinį pasirengimą, ugdyti atsakingos sportinės veiklos ir sveikatingumo įgūdžius, lavinti individualiam ir komandiniam sportui reikalingus fizinius, psichologinius ir intelektinius gebėjimus bei žinias. Įgyvendinant programą numatytas nuoseklus darbas reguliarių sporto treniruočių metu – užsiėmimai vyksta keturis kartus per savaitę, kiekvienas iš jų – po tris valandas. Treniruočių metu atliekamos šios veiklos: bendrojo fizinio lavinimo pratimai, skirti apšilimui, raumenų stiprinimui ir tempimui, atskirų raumenų grupių lavinimui; fechtavimo sporto pratimai ir ištvermės, reakcijos lavinimas; fechtavimo sporto taktinės, teorinės ir istorinės paskaitos; individualios pamokos ir darbas su treneriu; fechtavimo sporto praktika; specializuotas pasirengimas šalies ir tarptautinėms varžyboms; dalyvavimas varžybose ir sporto stovyklose. Vaikai, lankydami užsiėmimus, įgauna visapusišką neformalųjį lavinimą: aktyvią, atsakingą fizinę veiklą, psichologinių savybių, tokių kaip tikslo siekimas, oponento pažinimas, dėmesio koncentravimas, fizinės ir protinės veiklos koordinavimas, ugdymą, komandinio darbo ir organizuotos veiklos kolektyve ugdymą. Fechtavimo sportas be fizinės veiklos taip pat turi stiprų kultūrinį ir intelektualinį foną, ugdo vaikų supratimą apie etiką, pagarbą, kelionių ir varžybų metu supažindina su kitų šalių patirtimi ir kultūra.

Amžius: 16-17 m.

Mokyklinio amžiaus vaikų sportinė veikla – krepšinio užsiėmimai

Programos esmė – organizuoti mokyklinio amžiaus vaikams krepšinio užsiėmimus, siekiant vaikus užimti, skatinti sveiką gyvenimo būdą ir sportinį aktyvumą, ugdyti pozityvią socializaciją ir gebėjimus.

   Užsiėmimai organizuojami grupėmis. Pagrindinės ugdymo formos yra šios: teorinės ir praktinės mokomosios pratybos treniruotėse ir sporto stovyklose, dalyvavimas varžybose. Taip pat organizuojami sporto renginiai, pramoginės veiklos, išvykos, diskusijos, testai. Užsiėmimai organizuojami laisvalaikiu – po pamokų, poilsio ir švenčių dienomis, per atostogas. Užsiėmimai vyksta penkias dienas per savaitę. Užsiėmimo minimali trukmė – 45 minutės, maksimali – 90 minučių. Į šį skaičių įeina ir kalendorinių varžybų laikas.

   Veiklų organizatoriaus patirtis, socialinė orientacija, materialinė bazė (sportavimo vieta, įranga, priemonės ir kt.), programos vykdytojų kvalifikacija ir kompetencijos užtikrina atvirą, ramią, kūrybingą, vaikų ir trenerių ugdymuisi palankią aplinką, kurioje:

   - sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, pozityviam laisvalaikiui;

   - sudarytos sąlygos siekti individualių ir grupės sportinių pasiekimų;

   - ugdomos asmeninės, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos;

   - ugdomas bendruomeniškumas – vaikai, jų tėveliai (globėjai, rūpintojai), treneriai, kiti užsiėmimų procese dalyvaujantys asmenys skatinami bendradarbiauti, stiprinti emocinius santykius, kurti ir puoselėti tradicijas, bendruomenės renginius.

Amžius: 6-14 m.

Šnekamoji anglų kalba

Programa skirta vaikams ir paaugliams mokytis šnekamosios anglų kalbos. Kalbos mokysimės 3 lygiais, atsižvelgiant į vaikų amžių ir mokykloje įgytas žinias. Tokiu principu suformuotose grupėse  skirtingais sudėtingumo lygiais mokysimės bendrauti tomis pačiomis kasdieniniame gyvenime dažniausiai pasitaikančiomis temomis (prisistatymas, šeima, namai, draugai, mokykla, šventės, drabužiai, profesijos, pomėgiai, išvaizda, maistas, orai ir kt.) bei vaikams aktualia ir jų pačių siūloma tematika. Kalbos taip pat mokysimės žaisdami, improvizuodami ir įgyvendindami mini projektus netradicinėse erdvėse – viešajame transporte, prekybos centre, miesto skvere ir pan. Užsiėmimų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas  tolerantiškos ir pasitikėjimą skatinančios aplinkos kūrimui, kuri padėtų programos dalyviams atsiskleisti, linksmai,  drąsiai ir kūrybiškai komunikuoti anglų kalba, neakcentuojant savo dėmesio į pasitaikančias klaidas. Svarbiausios jų bus trumpai  aptariamos užsiėmimo pabaigoje.

Amžius: 8-13 m.

Capoeiros studija

       Capoeira yra brazilų kovos menas, kuriame susijungia žaidybiniai kovos elementai, šokis, muzika.  Naudojant kovos meno filosofiją vaikai lavins savo fizinius gebėjimus: greitį, plastiką, vikrumą, koordinaciją.  Muzikuojant mokiniai bus skatinami išreikšti save, tobulinti savo ritmo pajautimą, grojimo bei dainavimo gebėjimus. Daug dėmesio skirsime ne tik fiziniam pasirengimui ir muzikavimui, bet komandiniam darbui. Vaikai, lankydami capoeiros užsiėmimus, susipažins su kitų tautų kultūra,  istorija.  

Amžius: 6-16 m.

Breiko studija

Breiko šokio stilius skirtas tiems, kurie nori tobulėti fiziškai, ugdyti fizinę jėgą, kūno lankstumą, lavinti  ritmo pojūtį, kūrybiškumą. Vaikai mokysis atlikti breiko stiliaus bazinius judesius, įvaldžius pagrindines technikas, mokysis improvizuoti. Šis šokio stilius persipina ne tik su kitų gatvės šokio stilių judesiais, bet ir su kovos menais, gimnastika, akrobatika. Kviečiame į breiko studiją tuos, kurie nebijo iššūkių

Amžius: 9-18 m.

Regbis vaikams ir jaunimui

Programos metu Vilniaus regbio akademija rengs keturias pusantros valandos trukmės treniruotes per savaitę, kurių metu atitinkamai pagal amžių bus mokoma regbio. Kas antrą savaitgalį dalyviai dalyvaus nacionalinėse regbio pirmenybėse.

Amžius: 7-16 m.

Imtynių treniruotės vaikams ir paaugliams

Imtynių treniruotės vaikams ir paaugliams. Pradinukams ypatingas dėmesys bendram fiziniam pasirengimui. Lankstumo, vikrumo bei jėgos ypatybės bus ugdomos remiantis šiuolaikine metodika. Daug dėmesio įvairiems žaidimams, konkursams. Savo tobulėjimą vaikai ir tėvai galės pamatyti nuolatos rengiamose varžybose. Pažengusiems - galimybė vykti į varžybas Lietuvoje ir užsienyje. Užimtumas nebus pamirštas ir vasarą – norintys nuolatos kviečiami į dienos ir savaitines stovyklas. Mes kuriam tvirtas asmenybes! Mūsų klubo durys atviros visiems, nepriklausomai nuo svorio, ūgio ir gebėjimų. Mūsų klube dingsta visi kompleksai!

Amžius: 9-19 m.

Teatro studija

Vis daugiau ir daugiau laiko vaikai praleidžia prie išmaniųjų telefonų ir kompiuterių, todėl teatro studijos veikla yra puiki galimybė pailsinti akis, susitelkti į visai kitokių gebėjimų lavinimą: komunikavimo, vaidybos, kūrybiškumo, emocinio intelekto ir kt. Teatro studijos užsiėmimuose gausu komandinių žaidimų padedančių gerinti  grupės atmosferą, mokančių dirbti grupėse, bendradarbiauti, susirasti draugų. Vyksta nuolatinis asmenybės augimas, nes teatras skatina stebėti ir analizuoti save, aplinką. O teatro metodai padeda pažvelgti į problemas iš šalies, parodo konfliktų sprendimo kelius. Trumpų spektaklių kūrimas, jų pristatymas draugams, bendruomenei dovanoja  kūrybos džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, praplečia kultūrinį akiratį, estetinę nuovoką.

Amžius: 9-19 m.

Dailės(meno terapijos) studija

Menas laikomas viena iš seniausių komunikacijos priemonių. Vaikui(paaugliui) gebant stebėti, išgyventi, suvokti meno kūrinius, tenkinamas jo sąmoningumas, žingeidumas, išplečiamos pasaulio suvokimo ribos, ugdoma harmoninga asmenybė , galinti realizuoti savo kūrybinius polinkius, įvairiausiomis formomis.(meninė  veikla derinama su žaidimais). Kūrybiškumas, aktyvumas, individualumo  paieškos- kūrybinio užsiėmimo esmė, kur tradicinėmis(popierius, akvarelė, guašas,kreidelės, pieštukai ir kt.) ir netradicinėmis(eko atliekos, gamtinė medžiaga) dailės priemonėmis vaikas gali per kūrybą pažinti- atrasti save kaip kūrėją.

Stebint šių dienų aktualijas(socialinė, emocinė, psichologinė vaikų atskirtis) dalis dailės užsiėmimų vyktų kaip dailės terapijos užsiėmimai, o dailės studijos veikloje pirmenybė būtų teikiama vaiko individualumui bei saviraiškos laisvai formai, kur dailė taikoma kaip pirminis komunikacijos būdas. Dailės terapinis procesas pagrįstas tuo, kad reikšmingiausios žmogaus mintys ir pergyvenimai būdami pasąmoningos kilmės, gali būti greičiau išreikšti vaizdiniais, nei žodžiais. Kai vaikas išreiškia savo vidinį patyrimą vaizduodamas (piešdamas, vaidindamas ir kt.), jis labai dažnai įgyja ir sugebėjimą apibūdinti tai žodžiais, o tai leidžia brandžiau suvokti problemą, ją priimti ir konstruktyviai spręsti.

Piešinys tampa kaip asmens vidinio pasaulio dokumentas, kuris, laikui bėgant gali keistis, jį galime stebėti. Ankstyvojo amžiaus vaikams dailės užsiėmimai tai, kaip gausios jutiminės patirties laukas, smulkiosios ir stambiosios motorikos lavinimas, verbalinės raiškos skatinimas, o vyresniems vaikams- vidinio pasaulio, emocijų raiška.

Amžius: 12-19 m.

„Baimės laboratorija“

Baimės laboratorijos“ užsiėmime dalyvauja 12-15 jaunuolių, su jais apie baimės atsiradimo priežastis ir jos įveikimo būdus, bei apie savižudybių prevenciją kalbėsis kvalifikuoti specialistai: psichologas psichoterapeutas, teatro pedagogas, dailininkas. Užsiėmimų metu yra sudaromos visos sąlygos jaunimo saviraiškos ir kūrybiškumo skatinimui. Jaunimas viso užsiėmimo metu kokybiškai praleidžia laisvalaikį, talkinant profesionalams, turintiems daugiametę patirtį darbo su jaunais žmonėmis. Grupėje, su kuria bus dirbama, jaunuoliai bendrauja ne tik su vedančiais specialistais, bet tarpusavyje. Tokiu būdu jauni žmonės ugdo savo socialinius įgūdžius. Psichologas padeda atpažinti baimes (ir kitus jausmus), jų kilmę, profesionaliam dailininkui padedant dalyviai vizaulizuoja baimes (lipdo iš molio, tapo baimės portetus, gamina baimės kaukes, lėles). Naudojant teatro metodus (forum teatrą, proceso dramą, simuliacinius žaidimus) vaidinamos baimę ir kitus svarbius jausmus keliančios situacijos tol, kol atrandamas savo jausmų įveikimo būdas. Užsiėmimas užbaigiamas refleksija. Grupiniai užsiėmimai skatina jaunimą kalbėti garsiai apie jų baimes, tokiu būdu prisideda prie Lietuvoje plačiai paplitusios savižudybių problemos mažinimo, nes padeda dalyviams rasti būdus, kaip konstruktyviai spręsti savo sunkumus.

Amžius: 6-19 m.

Patyriminio mokymo programa „Senovės baltų kiemas“

Programa „Senovės baltų kiemas“ yra specialiai sukurta vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.

Naudojant gausius muziejinius eksponatus ir sužaidybintas užduotis, per patyriminę veiklą vaikai susipažins su gyvąja mūsų protėvių istorija. Vaikai tyrinės senovės žmonių aprangą, karių ginklus, gamins maistą, mokinsis amatų ir senovinių žaidimų. Programa sudaryta taip, kad kiekvienas užsiėmimas yra tarsi mažas atkūriamo senovės paveikslo fragmentas, kuris vėliausiai susidėlios į rekonstruotą baltų gyvenimo istoriją. Senovėje gyvenusios šeimos kasdienybę gyvai pamatys ir tyrinės vaikai edukacinėje išvykoje, programos pabaigoje.

Šioje programoje pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų gebėjimų atskleidimui per patyrimą, jų tautinio tapatumo ir kūrybiškumo ugdymui per gyvosios istorijos pasakojimus, amatus ir žaidimus.

Tyrimai rodo, kad vaikai, dalyvaudami patyriminėse, interaktyviose (veiksmo) edukacijose įsimena 80-100 proc. medžiagos. Patyriminėse edukacijose  vaikai ugdomi per patyrimą ir 5 pojūčius: jie liečia, uosto, klausosi, ragauja, tyrinėja muziejinius (edukacinius) eksponatus betarpiškai. Palyginimui, verbalinę (kalbinę) informaciją vaikai įsimena tik 20 proc. Programos metu vaikai aktyviai ir kūrybiškai įsitrauks į ugdymo procesą, dalyvaus žaidimuose, įgys patirtis, kuriomis galės dalintis su šeimos nariais ir draugais. Numatyta veikla skatins vaikų tarpusavio bendravimą, pagalbą.

Amžius: 6-19 m.

Kovos menų Bujinkan Budo Taijutsu programa

Bujinkan Budo Taijutsu (Ninja Vaikai) – tai asmeninių, soacialinių savybių/ kompetencijų

auginimas per kovos menų filosofiją. Treniruotės paremtos fizine, bei psichologine praktikomis.

Vaikai ir jaunimas mokinami ne tik gebėjimų valdyti kovos menų elementus, bet ir atsakomybės,

kad išmoktos žinios, technikos turi tarnauti pozityviems tikslams.